10 Μαϊ. 2017

Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο

«Η κεραμική της κλασικής εποχής

στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-323/300 π.Χ.)»

Πρόκειται για το Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. από την Τετάρτη 17 έως το Σάββατο 20 Μαΐου 2017.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.

Για το πρόγραμμα του συνεδρίου δείτε εδώ.

 International Archaeological Conference

Classical Pottery of the Northern Aegean

and Its Periphery (480-323/300 BC) 

Thessaloniki, May 17-20, 2017

Aula of the Old Building, Faculty of Philosophy 
Aristotle University of Thessaloniki

For the conference program see here.

sharpdialogue.com